محورهای همایش :
  • مدیریت، برنامه ریزی شهری و توسعه پایدار
  • شهرسازی و توسعه شهری پایدار
  • معماری پایا
  • فرهنگ، پایداری اجتماعی، مدیریت شهری و معماری
  • معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی پایدار
  • عمران و پایداری
  • سازه و بهسازی لرزه ای
  • مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
  • منظر شهری و توسعه پایدار
  • مرمت، احیا و نوسازی آثار فرهنگی تاریخی